Priser  / Offerter

Om inget annat avtalas kommer Säljaren att debitera Köparen enligt säljarens gällande prislista.

Alla priser på hemsidan är inklusive mervärdesskatt om ej annat angivits.

Leveranser

Leverans av varan sker alltid från lager i Säljarens hemstad.

Förseningar

Säljaren kan inte hållas ansvarig till förseningar.

Säljaren kan inte under några omständigheter hållas ansvarig för ekonomiska förluster gällande driftsförluster, inkomstförluster eller förlust till tredje man.

Betalningar

Betalning ska ske i överenskommelse med de på Offert / Faktura angivna villkor.

Erlägger Köparen inte betalning i rätt tid enligt överenskomna villkor äger Säljaren rätt att från förfallodagen vidta de åtgärder som behövs för att inkassera beloppet.

Ägarförbehåll

Varorna förblir Säljarens egendom intill full betalning av samtliga belopp rörande leveransen är betalda fullt ut.

Ansvarsfrihet

All rådgivning från Säljarens sida är uteslutande av vägledande art och kan således inte påföras Säljarens rådgivaransvar.

Om inköpt vara ska monteras av Köparen i dennes eller tredje mans produkt och det visar sig att varan inte fungera tillfredsställande i dessa produkter, bär köparen själv ansvaret.

Returer

Returnering av varor kan endast göras om det avtalats intill 10-dagar räknat från fakturadatum och med betald frakt i obruten originalförpackning, i helt och oskadat skick. Returnerad vara skickas till Säljarens adress med angivet fakturanummer, returnummer samt upplysning om med vem på Säljarens företag returen överenskommits. Det kommer att beräknas en returavgift om 20% av varans värde.

Speciellt hembeställda varor eller el-komponenter samt specialtillverkade varor tages inte i retur.

Ansvar för fel i varan / Garanti

Köparen skall kontrollera och undersöka varan omedelbart efter leverans. Eventuella fel skall omedelbart och senast innan 8 dagar efter leverans meddela Säljaren. Om det rör sig om en fellevererad vara ska detta påtalas inom 14-dagar.

Vid reparation och utbyte skall köparen returnera den felaktiga varan. Returnering och leverans av ny vara, sker för köparens räkning och risk.

Om Säljaren efter mottagen reklamation kan konstatera att det inte föreligger någon felaktighet för vilken Säljaren har någon skyldighet att rätta till, så förbehåller sig Säljaren rätten till ersättning för nerlagd tid för utredning av reklamationen.

Säljaren åtar sig inte ansvar för fel som uppstått p.g.a. felaktig skötsel, montering eller missbruk av varan samt om varan använts för racingbruk. Säljarens skyldighet omfattar endast fel som eventuellt visar sig uppstå under normala förhållande som varan är avsedd för.

Säljaren frånskriver sig allt ansvar för andra ekonomiska konsekvenser som kan uppstå av eventuella fel, så som driftsstopp, tidsförlust och förtjänster som kan uppstå i arbetet.

Alla nya delar omfattas av 1 års garanti mot fabrikationsfel.

Renoverade och bytesdetaljer omfattas av garanti i 12 mån, eller1000 mil / 500 driftstimmar, (det som först infaller) om inget annat annat angivits eller avtalats.

FORCE MAJEURE

Part är ej ansvarig för åtgärd eller skada som beror av lagbud, myndighetsåtgärd, krigshändelse, sabotage, brist eller dröjsmål i enernergiförsörjning, telefonförbindelse, eller annan kommunikation och transport, strejk, lockout, bojkott, blockad, brand eller annan liknande omständighet. I fråga om  strejk, bojkott, och blockad gäller detta såväl då part eller underleverantör själv vidtar konfliktåtgärd som då part eller underleverantör är föremål för sådan. Part som vill åberopa omständighet som nu sagts skall skriftligen underrätta motparten om uppkomsten härav liksom om dess upphörande.

ANSVARSFRISKRIVELSE

Ovanstående punkter innehåller bestämmelser, efter vilket säljaren friskriver sig ett  ansvar. Köparen bör själv teckna en försäkring i den omfattning som han önskar, för att säkra sig i mot förluster, eller måste köparen beräkna sådana risker i sin kalkyl till sin förtjänst .

Tvist i Domstol

Tvist rörande dessa allmänna villkor eller reklamation skall avgöras av skiljemän i enlighet med vid varje tid gällande svensk lag om skiljemän.

Ovanstående tvist ska göras i Säljarens hemstad.